Projekt „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice”

Tytuł projektu: Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego/ Poddziałanie: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT
Opis projektu: Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci uczęszczających do dwóch katowickich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice tj.: Miejskiego Przedszkola nr 41 oraz Miejskiego Przedszkola nr 66 w Katowicach, poprzez utworzenie dodatkowych 156 miejsc wychowania przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
Projekt będzie polegał na utworzeniu i zapewnieniu funkcjonowania łącznie 9 nowych oddziałów przedszkolnych w MP 41 i MP 66 oraz przeprowadzeniu kilku rodzajów zajęć dodatkowych.
Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017r. – 31 sierpnia 2018r.
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 3 397 971,38 zł. Wartość dofinansowania z EFS wynosi 2 888 275,67 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 509 695,71 zł.
Stan realizacji: Projekt został oceniony pozytywnie i zatwierdzony do otrzymania dofinansowania.